Koordinacija BNVO

Koordinacija bošnjački nevladinih organizacija (Koordinacija BNVO) je osnovana 27. aprila 2013. godine u Srebrenici. Okuplja 55 NVO iz cijele BiH.
Srebrenica
koordinacija.bnvo@gmail.com
000 000 000 000

Dana, 17.02. 2018. godine Savez bošnjačkih nevladinih udruženja održao je Skupštinu u sali Općinskog vijeća u Sanskom Mostu. Skupština je počela u 10 sati i bila je nastavak prekinute sjednice  održane02.12. 2017. godine u dvorani Gazi Husrev begove biblioteke u Sarajevu. Na Skupštini je učestvovalo 40 udruženja iz svih krajeva naše Domovine.  Nakon intoniranja državne himne Radno predsjedništvo u sastavu: Hajrudin Hodžić, Esmir Bašić i Esed Ivojević oglasili su nastavak rada Skupštine. Obrazloženo je, radi podsjećanja,kako je došlo do prekida Skupštine ( zbog isteka vremena predviđenog za zakup sale) i prisutni su upoznati sa preostalim Dnevnim redom koji je sadržavao tri tačke i to:

5.      Izbor novih članova Vijeća Saveza

6.      Projekat materijalnog jačanja Saveza – kroz investicioni fond.

7.      Razno

Predsjedavajući Skupštine profesor Hajrudin Hodžić otvorio je petu tačku Dnevnog reda  i upoznao prisutne da se u okviru ove tačke treba izvršiti popuna Vijeća uz podsjećanje, da je do toga došlo iz razloga što su ranije neki članovi vijeća podnijeli pismene ostavke na rad u Vijeću. Ostavke su podnesene iz ličnih razloga. Kako su isti ranije podnijeli pismene ostavke, koje su u materijalima dostavljene članovima Skupštine, nije bilo potrebno ponovo iste obrazlagati. Pismene ostavke su jednoglasno usvojene. Vijeće je na prijedlog članica dostavilo Skupštini nove prijedloge članova Vijeća u sastavu: Hasan Karišik, Eldis Balić,Haris Krupalija, Asim Smajlović i Sead Abdurahman Kalabić. Pored prijedloga Vijeća na Skupštini je  Sead Abdurahman Kalabić predložio Harisa Dedića kao prijedlog. Nakon razmatranja i predlaganja kandidata Skupština je jednoglasno izglasala nove članove Vijeća, čime je ova tačka završena.

Sljedeća tačka ticala se materijalnog jačanja Saveza. Za tu priliku gosp. Hasan karišik predstavio je projekat finansijskog jačanja Saveza kroz investicioni fond, koji se zasniva na uključenju svih članova Saveza kroz plaćanje članarine i drugih oblika prikupljanja sredstava. Predavanje je bilo u power pointu. Nakon predavanja svi članovi su se složili da je projekat veoma dobra ideja, ali da je treba još modifikovati.U okviru tačke razno Predsjednik Saveza gosp. Mirsad Spahić upoznao je prisutne sa trenutnim aktivnostima Vijeća i istakao potrebu da se prikupe nedostajuća sredstva, kako bi se dokumentarni film o nani Fati Orlović priveo krajuTime je Skupština završila svoj radni dio u 13:00sati. Uslijedio je ručak. Nakon ručka, drugi dio bio je savjetovanje članica o aktuelnim pitanjima  nevladinog sektora. Za govornicu su izlazili predstavnici udruženja i iznosili svoje prijedloge, sugestije i zamjerke kako na rad Vijeća, tako i na mogućnosti i prilike za rad i djelovanje nevladinog sektora. Taj dio savjetovanja imao je veoma konstruktivan karakter,  sa čime su se složili svi članovi Skupštine. Neki od prijedloga su akceptirani i biti će dio programskog djelovanja.

 

                                                                                     Komisija za medije i odnose sa javnošću

 

Dr. Mensur Husić: Strpljivošću i poduzimanjem...

Moralna obaveza naših vlasti, društvenih struktura i pojedinaca je da spriječe monopol nad životnim potrepštinama . Poslanik, a.s., je...

Vijeće Savez bošnjačkih nevladinih udruženja...

Dana 12. 05.2018. godine članovi Vijeća Saveza bošnjačkih nevladinih udruženja posjetili su herojsku Žepu. Posjeta je uslijedila povodom...

Održana 1/5 Skupština Saveza bošnjačkih nevladinih...

Dana, 17.02. 2018. godine Savez bošnjačkih nevladinih udruženja održao je Skupštinu u sali Općinskog vijeća u Sanskom Mostu. Skupština je...

Ratko Mladić osuđen na doživotnu kaznu zatvora

Ratko Mladić je osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Prvostepana presuda na koju se čekalo više od dvadeset godina izrečena je danas u...